Информатор о раду
Развојни план школе од 2022. год. – 2026. год.
Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину
Правилник о организацији и систематизацији послова ОШ “20. октобар“ Врбас
Правилник о накнади трошкова за долазак и одлазак са посла у ОШ “20. октобар“ Врбас
Школски програм за други циклус (V, VI, VII и VIII разред) основног образовање од 01.09.2018. до 31.08.2022. год.
Школски програм за први и други циклус основног образовања и васпитања од 01.09.2018. до 30.06.2022. год.
Развојни план школе 1.септембар 2017-31.август 2022. год.
Годишњи план рада за школску 2018/2019. год.
Правилник о дисциоплинској и материјалној одговорности запослених ОШ “20. октобар“ у Врбасу
Правилник о унутрашњој организацији рада школе
Пословник о раду наставночног већа
Правила понашања у школи
Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које организује школа
Правилник о унутршњој организацији рада школе
Правилник о васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика ОШ “20.октобар“ у Врбасу
Статут школе